Verbond en Gebed

 

God sluit een verbond met Abraham als teken van zijn liefde voor de mens. Later zal dit verbond definitief worden bevestigd in Christus door zijn offer aan het kruis. Hij is de beminde Zoon naar wie we horen te luisteren. Hij wacht op ons in het beloofde land en is daar naartoe gegaan om voor ons blijvende tenten te bouwen.

 

God vraagt Abraham om in zijn woord te geloven. Een man die van zijn wettige vrouw geen kinderen had kunnen krijgen. Hij zal vader worden van een groot volk. En Abraham heeft geloofd dat dit voor God wel mogelijk was. Daarom wordt Abraham door sint Paulus als vader gesteld van allen die in God geloven en in de heilzame uitwerking van zijn woord.

Deze belofte wordt bezegeld door een offer zoals dat in de Semitische volkeren gebruikelijk was. De dieren werden door het midden gehakt om aan te geven dat hetzelfde lot zou toekomen aan degene die het verbond verbreekt.

 

God blijft tot de mensen spreken. Ook tot ons. Hij heeft tot ons gesproken door zijn Zoon, die verlossing brengt door het offer van zijn leven en door zijn verrijzenis.

 

Het geloof van Abraham komt tot uiting in zijn gehoorzaamheid aan God bij het vertrekken van zijn land naar een onbekend land. Later was hij bereid om zijn enige zoon op te offeren.

 

Wat is de gehoorzaamheid die God van ons in deze tijd verwacht? Wij hebben dat in de evangelielezing gehoord: “Dit is mijn Zoon, de Uitverkorene, luistert naar Hem” (Lc. 9, 35).

 

Wat doet Jezus? Jezus gaat de berg op om te bidden. God bestaat wel degelijk want anders zou Jezus niet met Hem gaan praten. Het gebed is vooral Jezus vergezellen zoals de apostelen dat deden. Het is voor ons een voorrecht bij Hem te zijn. Maar wij kunnen in slaap vallen of ons laten verleiden door andere zorgen en het gebed nalaten.

 

In het gebed zien we de schoonheid van God en van het leven. Wij zien welke onze waardigheid is van kinderen van God. God roept ons om heilig te zijn, om Gods goedheid in de wereld om ons heen uit te stralen. Als we werkelijk met God omgaan, zullen we ons leven beteren, zullen we met geduld en vriendelijkheid weten om te gaan met onze huisgenoten. Het bidden is wel boven op een mooie berg zijn met een geweldig uitzicht. Maar later ga je weer terug naar beneden. Besteed ik voldoende tijd aan het gebed? Helpt het gebed mij om een beter mens, een betere christen te worden?

 

Een kennis van mij, een priester die een paar jaar geleden verongelukt is, was gewend om een blauwe badge op zijn hemd te dragen. Daarop stond alleen het getal: 15. Op straat, in het dorp, in gesprekken met mensen, vooral met jongeren, werd hij zo nu en dan gevraagd. Wat is dat? Wat betekent dat? En hij nam de gelegenheid te baat om te zeggen dat het 15 minuten moest voorstellen. Elke dag moet je minstens 15 minuten aan God besteden. Doe je dat niet? Heb je geen kwartiertje voor God? Besef je niet dat je daardoor het eeuwige leven kunt bereiken? Is dat niet de moeite waard?

 

De geest is wel gewillig maar het vlees is zwak. Tijd besteden aan gebed verlevendigt ons geloof. We hebben gebed nodig om trouw te zijn aan onze band met de Heer. De vasten is een tijd van bidden en van offer. Jezus op de berg Tabor stimuleert ons om onze ziel te reinigen. De bisschoppen van Nederland moedigen ons aan om de barmhartige God te ontmoeten in het sacrament van boete en verzoening. Zullen we dat in overweging nemen in de komende week?

 

 

CheckStat