CheckStat
Gods Moeder is onze trots

Gods Moeder is onze trots

 

Peter Kreeft

 

Van de mensen die Jezus omringen in Betlehem is Maria de meest heilige. We kunnen ons gedeeltelijk terugvinden in eenvoudige herders, in oprecht zoekende wetenschappers een zelfs in een trouwe arbeider als Jozef.

 

Maar hoe zouden we ons kunnen identificeren met een vrouw die de erfzonde niet gekend heeft? De vrouw die de ware ‘trots van onze gevallen natuur’ is? Hoe kunnen we in onszelf de privileges ontdekken van degene die ‘theotokos’ Moeder van God is?

 

En toch is het nodig dat we ons in Maria terugvinden want Maria leert ons de weg naar Christus. Christus is de Weg, de Waarheid en het Leven. Maria’s taak is het om ons Jezus te laten zien, de vrucht van haar schoot. We kunnen allen Maria in onszelf vinden wan we zijn christenen en zij is het archetype (model) van een christen.

 

Maria werd onbevlekt ontvangen! Zonder erfzonde ontvangen, ja; maar zo is eigenlijk het leven van de genade in onze ziel. Christen zijn, gedoopt te zijn, herboren zijn uit water en Geest is iets onbevlekts: een deelname aan het goddelijk leven. Ook voor ons geldt de groet van de engel: “Wees gegroet! De Heer is met u”. Alleen vol van genade zullen we gered kunnen worden, anders niet.

 

De engel zei aan Maria “De heilige Geest zal over u komen en de kracht van de allerhoogste zal u overschaduwen; die uit u geboren zal worden zal genoemd worden: Zoon van God” (Luc. 1,35). En wij worden begroet met dezelfde goede berichten. Onze ziel, zoals Maria’s lichaam, zal van God een kracht ontvangen als wij, zoals zij, geloven, instemmen en ontvangen; als we slechts dat magische woord zeggen: ‘fiat’, geschiede. Dat is een scheppend woord dat God gebruikte voor de schepping van het heelal.

 

Als we Maria’s woord spreken dan wordt het Woord van God in onze ziel geboren zoals het in Maria was en even werkelijk is Hij in de Eucharistie aanwezig. Wat in Nazareth gebeurde, wat in onze ziel plaatsheeft en wat er met de heilige communie gebeurt, is hetzelfde gebeuren onder verschillende modaliteiten. Het is het belangrijkste wat ooit gebeurd is gebeuren kan: de Vleeswording van God.

 

Daarom is Maria een archetypische christin. In haar vindt iets plaats wat groter is dan de Big Bang, meer scheppen is dan de schepping, wat ook in ons plaats heeft. Denkt u dat het groots is dat God het heelal uit het niets kan scheppen? Ik zal u iets groters vertellen: Hij schept heiligen uit zondaars. (Kierkegaard).

 

Bara, is een Hebreeuws woord dat scheppen uit niets betekent. Alleen maar God kan dat doen. Het is ook waar David in Psalm 51 voor bidt: “Schep in mijn een zuiver hart, mijn God”. De Menswording is Gods antwoord op deze fundamentele menselijke behoefte.

 

En hoe kan ik me met Maria identificeren als zij ‘icoon’ is van de Kerk, het huis van God? Omdat we de Kerk zijn, het lichaam van Christus, het huis van God. Maria is maagd en moeder tegelijk. En ook wij. Het leven van God in ons is maagdelijk, zonder aardse vader. Wat geboren is uit vlees is vlees, wat geboren is uit de Geest is geest (Joh. 3, 6). We ontvangen, baren en koesteren het kostbare zaad van het goddelijke leven in onze ziel zoals Maria dat in haar schoot deed. Wij ‘bemoederen’ God zoals de apostel Paulus zegt: “voor mij is het leven Christus” en “ik leef echter niet, Christus leeft in mij”.

 

Maria werd in de hemel opgenomen. En wij zullen dat ook in de verrijzenis meemaken.

 

Maria is Koningin van de hemel! Ja en zij is onze moeder; en moeders houden ervan al hun voorrechten met hun kinderen te delen. Zelfs nu is ze Christus aan het helpen om ons een hemels thuis voor te bereiden, onze kamers aan het inrichten.

 

Maria is een vrouw: hoe kan een man zich met haar vereenzelvigen? Omdat zoals de heiligen zeggen: voor God zijn we allen vrouwelijk. Zelfs het Latijnse woord voor ziel, ‘anima’ is vrouwelijk. Het vrouwelijke symboliseert de relatie van ziel met God beter dan het mannelijke. Wij bevruchten God niet; het is God die ons met zijn Leven bevrucht.

 

De ontvankelijkheid van het vrouw-zijn wordt verheven tot een bevoorrechte status, zoals de Magnificat laat zien. De geringe, de rustige, de ontvankelijke kracht van de ziel, de beantwoording aan het initiatief van de goddelijke bruidegom, is de hoogste en meest kostbare parel in ons. Maria is onze ware identiteit (Kreeft).

 

De Maker van Maria werd door Maria gemaakt. Degene die de sterren omgeeft wordt door de schoot van Maria omgeven; de Schepper ging naar zijn schepsel omdat zij er in stemde Hem te ontvangen. En hetzelfde geldt voor ons: elke keer dat we erin stemmen op zijn voorstellen in te gaan, elke keer dat we een akte van geloof doen, elke keer dat we de Eucharistie ontvangen, doen we het ‘fiat’ van Maria opnieuw.