Christus Jezus, onze vrede
 
Kerst nachtmis 2004 
 
In een grote stad is er een psychiater specialist in schizofrenie die vrij succesvol deze moeilijke patinten 
kan behandelen. Groot deel van het succes van zijn therapie is dat hij met de zieken 
zijn intrek heeft genomen in de inrichting. Enkele patinten die behoorlijk zijn opgeknapt 
waren hem dankbaar en zeiden: hij woonde bij ons in.
 
In de lezingen van de heilige schrift hebben wij net gehoord:
 
Het volk dat in het donker wandelt, ziet een groot licht. 
Een kind is ons geboren, een Zoon werd ons geschonken. 
Wonderbare Raadsman, Vredevorst (Jes. 9, 1-6). 
 
Christus Jezus, onze Hoop (Tit. 2, 11-14). Christus Jezus, onze vrede (Ef. 2,14).
 
De wereld waarin we leven wordt bedreigd door geweld en oorlog.
De geboorte van Jezus Christus is een lichtende straal 
van vertrouwen en van optimisme.
 
Het goddelijke kind van Betlehem draagt in zijn handen een gave: 
het geheim van de vrede voor de mensheid! 
Hij is de prins van de vrede: de Vredevorst.
 
Luisteren we opnieuw naar de woorden van de engel"
Ik verkondig u een vreugdevolle boodschap die bestemd is voor heel het volk. 
Vandaag is u een Redder geboren, 
Christus de Heer. Eer aan God in den hoge en op aarde 
vrede onder de mensen van goede wil (Lc. 2, 1-14).
 
Christus is onze Hoop. Christus is onze vrede. 
Christus in doeken gewikkeld en liggend in een kribbe.
Hij is onze vrede.
Een weerloos kind, geboren in een armoedige stal.
Door zo te zijn geboren geeft Jezus waardigheid aan ieder leven dat geboren wordt.
Jezus is gekomen om onze wonden te genezen en zelfs
om een nieuwe betekenis te geven aan de dood. 
In dat kind heeft God de zonde vernietigd
en is de kiem geboren van een nieuwe mensheid [1].
 
Christus is onze Vrede.
Broeders en zusters van het derde millennium,
jullie die hongeren naar rechtvaardigheid en vrede:
wees ontvankelijk voor de boodschap van het kerstkind.
 
Jezus is geboren om alle mensen en volkeren 
te verenigen en van allen zijn broeders en zusters te maken.
'Hij is onze vrede, Hij die de twee werelden n gemaakt heeft, 
en de scheidsmuur heeft neergehaald, 
door in zijn vlees de vijandschap te vernietigen' (Ef. 2, 14).
Hij maakt van de mensheid n familie.
 
Ja, we kunnen met zekerheid vaststellen:
Vandaag met de menswording van God is de vrede geboren!
 
Hoeveel bidden wij om de vrede?
Vrede moet afgesmeekt worden. God alleen is zijn auteur 
en de enige die ze kan garanderen. 
We zien dat de vrede niet bereikt wordt door slechts globalisatie van economische belangen. 
Er is een constante inspanning nodig voor een meer rechtvaardige en solidaire samenleving.
 
Zoals de herders, staan wij nu voor het kind in Betlehem.
Wij aanbidden Hem. Wij erkennen Hem als onze Verlosser.
In Hem herkennen we het gezicht van ieder klein kind dat in de wereld komt.
In Jezus herkennen we de kleine Palestijn, het Israelische kind, de Amerikaanse baby, 
de Turkse jongen, het Marokkaanse kind, etc. Christus is geboren voor jou en voor mij.
 
Vandaag denk ik aan alle kleine kinderen in de wereld.
Zoveel zijn er die niet bemind worden.
Zoveel zijn er slachtoffer van onmenselijke conflicten.
Jezus, help ons om de kleine kinderen te sparen,
Ze zijn onze hoop.
 
Jezus vraagt het ons met klem, 
De God die Mens werd om ons de hoop terug te geven.
Laten wij tot Jezus Christus bidden om de gave van de vrede. 
Onze gedachte gaat naar het land van Jezus.
Wij bidden voor de vrede in het heilig Land. 
(In de maand mei hopen we met een groep vanuit de Onze Lieve Vrouwekerk daar naartoe te mogen gaan)
Wij denken aan degenen die van honger en kou sterven.
We denken aan de armen die het niet zouden zijn als de rijkdommen beter zouden worden verdeeld.
 
Jezus, wij vragen U, dat niemand de hoop laat varen
In de macht van de Liefde van God.
Ook om de ontmoeting tussen culturen en godsdiensten vreedzaam te doen verlopen.
 
In zijn kerstwens van dit jaar zegt Mgr. Punt, de bisschop van Haarlem:
 
Ik wil dit graag met u delen:
'Er moet me iets van het hart,
En ik hoop dat jongens zoals Mohammed B. het horen.
Met jullie geloof ik in n God, de Almachtige, de Barmhartige,
De Schepper en Vader van alle mensen.
 
Het verdriet ook mij als mensen Hem niet kennen of beledigen.
Maar als je denkt dat je met God aan je zijde 
Kunt strijden tegen de 'ongelovigen', dan vergis je je schromelijk.
 
God heeft geen vijanden, alleen maar kinderen.
Misschien dwalende kinderen, zondige kinderen o ongelovige kinderen,
Maar niettemin Zijn kinderen, die Hij met oneindige liefde bemint.
 
De liefde van God is onvoorwaardelijk
en ligt vr alles wat wij goed of fout doen,
vr geloof of ongeloof.
Met zijn liefde wil Hij de mens juist bevrijden 
uit elke vorm van duisternis en zonde, van vertwijfeling en ongeloof...
 
Voor mij wordt deze goede God volledig gekend
in het kind van Betlehem, de mensgeworden liefde zelf,
maar ik voel verwantschap met ieder die Hem op eigen wijze eert of naar Hem zoekt' [2] .
 
Zouden we niet van God kunnen leren?
Heb ik de mensen in mijn familiekring onvoorwaardelijk lief?
Echtgenoten. Ouders en kinderen. Kinderen met bejaarde of dementerende ouders.
Heb elkaar lief, zoals ik u heb liefgehad.
Ik heb onder jullie gewoond.
 
Enkele woorden in het Engels
 
Brothers and sisters,
 
Let no one lose hope in the power of God's love!
May Christ be the light and support of those who work for peace,
for encounter, for dialogue and cooperation
between cultures and religions.
May God's holy name never be used as a justification for hatred!
Let it never be used as an excuse for intolerance and violence!
May the gentle face of the Child of Bethlehem remind everyone that
we all have one Father.
Let us not forget that this begins at home.
My family. Husband and wife. Brothers and sisters. Parents. 
 
Christ is our peace.
Brothers and sisters, who are listening to me,
open your hearts for this message of peace,
open your hearts to Christ, the Son of the Virgin Mary.
 
Heer Jezus, U bent onze vrede. Amen.
 
___________________________

[1] Kerstboodschap van Z.H. paus Johannes Paulus II, 25 december 2001

[2] Kerstwens Mgr. J. M. Punt, bisschop van Haarlem, december 2004.